2022-04-06

Zmiany w "Polskim Ładzie" - KIDP przedstawiła MF swoje postulaty

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu przepisów zmieniających założenia „Polskiego Ładu”. W spotkaniach w Ministerstwie Finansów poświęconych temu projektowi udział wzięli przedstawiciele samorządu doradców podatkowych a Krajowa Izba Doradców Podatkowych przygotowała i przekazała do resortu finansów swoje propozycje zmian w tych przepisach.

„Ogólne założenia projektu ustawy należy ocenić pozytywnie – jako realizację części postulatów zgłaszanych przez doradców podatkowych i przedsiębiorców jeszcze na etapie konsultacji społecznych oraz w toku prac legislacyjnych prowadzonych w 2021 r.” – czytamy we wstępie opinii przekazanej przez KIDP do Ministerstwa Finansów – „W szczególności pozytywnie odnieść się należy do przywrócenia wspólnego rozliczenia się rodzica samotnie wychowującego dziecko z dzieckiem czy likwidacji skomplikowanej tzw. ulgi dla klasy średniej. Nadal jednak nie rozwiązano problemu związanego z drastycznym podniesieniem wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne przy równoczesnej całkowitej likwidacji odliczenia, choćby częściowo, owej składki od podatku dochodowego. Ta zmiana w sposób drastyczny podniosła obciążenia daninami publicznymi, choć w istocie składka na ubezpieczenie zdrowotne stała się obecnie podatkiem zdrowotnym, a to wobec iluzorycznej ekwiwalentności świadczeń opieki zdrowotnej w porównaniu do wzrostu obciążeń z tego tytułu. Proponowane w projekcie rozwiązania mające stanowić rekompensatę braku odliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne od podatku są nadal dalece niesatysfakcjonujące.”

 

Samorząd doradców podatkowych zaproponował też wprowadzenie przepisu, który pozwoli przedsiębiorcom na zmianę wyboru formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego – doradcy podatkowi apelują o to od dawna, bowiem częste zmiany przepisów podatkowych mogą spowodować, że przedsiębiorcy wybrali niekorzystne dla siebie rozwiązanie. Rewizja taka mogłaby być dokonana w odpowiednio zakreślonym czasie od wejścia w życie przepisów czy też wraz ze złożeniem sprawozdania rocznego. Doradcy podatkowi zaproponowali resortowi finansów dodanie do projektu następującego przepisu:

Art. 14a

Podatnicy, którzy przed wejściem w życie przepisów niniejszej ustawy złożyli oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok 2022 zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą dokonać zmiany oświadczenia w terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszej ustawy. 

Art. 14b. 

Podatnicy, którzy dokonają zmiany oświadczenia w trybie art. 14a, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po kolejnym miesiącu, są zobowiązani: 

1) dokonać korekty zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za okresy przed zmianą oświadczenia, 

2) dokonać korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za okresy przed zmianą oświadczenia, zgodnie z zasadami właściwymi dla sposobu opodatkowania wynikającego ze zmiany oświadczenia. 14a, określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za okresy dla których dokonali zmiany formy opodatkowania. 

 

Ponadto KIDP postuluje o wprowadzenie abolicji dotyczącej list płac w 2022 roku oraz likwidację limitu pomniejszenia dochodu o składkę zdrowotną przedsiębiorcy. Pełną treść postulatów Krajowej Izby Doradców Podatkowych można przeczytać poniżej.

https://kidp.pl/files/newsall/7523.pdf