2024-04-06

Międzynarodowa konferencja naukowa: "VAT w erze cyfrowej"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „VAT w erze cyfrowej” która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024 w Warszawie. W wydarzeniu udział wezmą czołowi europejscy praktycy i teoretycy prawa podatkowego.

Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym: w formie stacjonarnej – w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego oraz w formule on-line za pośrednictwem platformy ZOOM. W ciągu dwóch dni pracownicy naukowi czołowych europejskich uczelni, przedstawiciele sądownictwa oraz praktycy i teoretycy prawa podatkowego, wygłoszą kilkanaście referatów podzielonych na cztery panele tematyczne:

  1. Sprawozdawczość VAT w erze cyfrowej. Wygłoszone referaty to: „VAT a inteligencja emocjonalna”,
    „Doręczenie elektroniczne w procedurze Ordynacji podatkowej”, „Przewidywane skutki ujednolicenia stawki VAT w Polsce”, „Francuska reforma fakturowania elektronicznego”.
  2. Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej. Wygłoszone referaty to: „Odpowiedzialność podatników prowadzących platformy elektroniczne za pobór VAT jako przedmiot przyszłych sporów sądowych”, „Opodatkowanie czynności na platformie cyfrowej w świetle orzecznictwa TSUE i NSA”, „Fitness przez internet, czyli ucyfrowienie wielu rodzajów usług - zasadność ujednolicenia stawki VAT”, „Fikcja prawna – sposób zarządzania podatkiem VAT dla platform internetowych”.
  3. Krajowy System e-faktur. Wygłoszone referaty to: „Między KSeF a ViDA”, „Digitalizacja kas fiskalnych w Polsce”, „KSeF a obieg dokumentów i wymiana informacji pomiędzy kontrahentami”, „KSeF w Polsce – pierwsze doświadczenia”.
  4. Rejestracja i identyfikacja VAT w erze cyfrowej. Wygłoszone referaty to: „Problematyka rejestracji jako płatników VAT osób fizycznych zajmujących się obrotem nieruchomościami, nie będącymi przedsiębiorcami”,„Wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych VAT - istota i konsekwencje uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23.10.2023 r., I FPS 3/23”, „Stosowanie blokady krótkiej i jej przedłużenie (STIR) a automatyczne wykreślenie z listy białej księgi.”

 

Z końcem 2022 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję szeregu zmian w VAT, mających na celu dostosowanie systemu rozliczeń podatku do wyzwań ery cyfrowej. Pakiet VAT w erze cyfrowej (VAT in Digital Age) jest efektem intensywnych prac prowadzonych przez organy UE, skupiających się przede wszystkim na modernizacji i dostosowaniu obowiązków sprawozdawczych w zakresie VAT do nowych wyzwań rynkowych oraz dalszym wprowadzaniu mechanizmów uszczelniających rozliczenia VAT. Planowane zmiany, które będą wprowadzane stopniowo w latach 2024−2028, dotkną praktycznie wszystkich podatników VAT.

Kluczowe zmiany proponowane w ramach pakietu VAT in Digital Age obejmują m.in.:

1. modernizację zasad sprawozdawczości VAT i jej dostosowanie do wyzwań ery cyfrowej (Digital Reporting Requirements – DRR);

2. zmianę obowiązków podatkowych nałożonych na platformy cyfrowe;

3. wprowadzenie koncepcji pojedynczej rejestracji na potrzeby rozliczeń VAT (SVR - Single VAT Registration).

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny:

https://www.kozminski.edu.pl/pl/miedzynarodowa-konferencja-vat-w-erze-cyfrowej