2024-05-17

KONFERENCJA Prawa podatnika - w poszukiwaniu skutecznych narzędzi ochrony

Potrzebujemy w Polsce spójnego katalogu najważniejszych zasad i uprawnień podatników ogłoszonych w formie ustawy - to jeden z głównych wniosków debaty ekspertów, która odbyła się 16 maja 2024 w Warszawie. W konferencji „Prawa podatnika - w poszukiwaniu skutecznych narzędzi ochrony”. udział wzięło blisko 100 osób: doradców podatkowych, ekspertów prawa podatkowego i zaproszonych gości. Wydarzenie to było częścią centralnych obchodów Dnia Doradcy Podatkowego, zorganizowanych przez Mazowiecki Oddział KIDP i Krajową Radę Doradców Podatkowych.

- Zadajmy sobie pytanie jakie wartości stoją za polskim systemem podatkowym i czy ten system możemy nazwać sprawiedliwym, prostym i przewidywalnym - zachęcał Paweł Trojanek, który w imieniu organizatorów otworzył konferencję.

Pierwszą część wydarzenia rozpoczęło wystąpienie prof. Bogumiła Brzezińskiego, który podkreślał problem zawężania praw podatnika przez organy skarbowe i sądy.

- Katalog obecnych praw podatników, zawartych w różnych przepisach, jest w mojej ocenie wystarczający, ale problemem jest okrawanie tych praw i próby ich redukowania w różny sposób. Taką redukcje prawa podatnika powodują działania administracji skarbowej czy sądów, one zawężają interpretacje prawa w sposób niekorzystny, czy nawet złośliwy – powiedział prof. Brzeziński.

Gościem specjalnym konferencji był Szef Krajowej Administracji Skarbowej, minister Marcin Łoboda, który poruszył kwestię Karty Praw Podatnika – czyli idei zebrania wszystkich praw w jednym miejscu w formie np. Ustawy.

- Moim celem od początku pracy w KAS jest podniesienie praw podatnika na wyższy poziom niż obecnie. Dlatego jestem zwolennikiem, żeby tym prawom nadać odpowiedni wysoką rangę, w formie specjalnej ustawy – tłumaczył minister Marcin Łoboda.

- Postulat szefa KAS - w mojej ocenie - zasługuje na poparcie. Ale prace nad tym powinny się zacząć od zdefiniowania katalogu tych praw, w drugim kroku powinniśmy się zastanowić w jaki sposób je chronić, następnie stworzyć narzędzia ich ochrony - a dopiero na końcu zastanawiać się czy Karta Praw Podatnika powinna zostać opublikowana w odrębnej ustawie, mieć miejsce w ordynacji podatkowej czy innym manifeście - mówił Andrzej Ladziński, Przewodniczący KRDP, który zabrał głos po wystąpieniu szefa administracji skarbowej.

W opinii przewodniczącego KRDP ochrona interesu podatnika nie wymaga wielopunktowego katalogu praw. Ważne, aby prawa podatnika uwzględniały specyfikę relacji z fiskusem i zapewniały realną ochronę interesu podatnika. Andrzej Ladziński wskazał na 5 kwestii, które powinny znaleźć się w Karcie Praw Podatnika.:

•Prawo podatnika do informacji o prawidłowym sposobie rozumienia i stosowania przepisów prawa podatkowego.

•Prawo podatnika do ochrony przed negatywnymi konsekwencjami zastosowania się do informacji udzielonej przez organ podatkowy.

•Prawo do naprawienia szkody wynikającej z błędnego zastosowania prawa przez organ podatkowy.

•Prawo podatnika do rozstrzygania na jego korzyść niedających się usunąć wątpliwości co do treści normy prawa podatkowego.

•Prawo podatnika do niestosowania na jego niekorzyść przepisu prawa, którego sens (ratio legis) nie jest zrozumiały.

W drugiej części konferencji odbyła się również debata ekspercka na ten temat. W dyskusji udział wzięli: prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, dr hab. Wojciech Morawski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. Włodzimierz Nykiel z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Przewodniczący KRDP Andrzej Ladziński i minister Marcin Łoboda.