2020-01-08

KIDP broni tajemnicy zawodowej i składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek KIDP o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ordynacji podatkowej w zakresie związanym z raportowaniem schematów podatkowych, a w konsekwencji z tajemnicą doradców podatkowych. Od początku prac nad tymi przepisami, Krajowa Izba Doradców Podatkowych wskazywała na ich wadliwość i niezgodność z Konstytucją RP. 

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest podsumowaniem tego, na co wskazujemy od kilkunastu miesięcy: przepisy o raportowaniu schematów podatkowych naruszają naszą tajemnicę zawodową. Jest ona fundamentem naszego zawodu i dlatego jesteśmy zdeterminowani by jej bronić – wyjaśnia prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Wniosek dotyczy przepisów rozdziału 11a ordynacji podatkowej, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku i nakładają obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Przepisy w tym zakresie przewidują możliwość zwolnienia doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz określają sytuacje, w których przekazanie informacji nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. Krajowa Rada Doradców Podatkowych już na etapie postępowania legislacyjnego krytycznie odnosiła się do propozycji uchwalenia unormowań w tym kształcie, podnosząc, że ich obowiązywanie jest nie do pogodzenia z zasadami funkcjonowania zawodu zaufania publicznego, jakim jest profesja doradcy podatkowego.

Sprzeciw samorządu doradców podatkowych budzi również sposób i forma wprowadzonego w ubiegłym roku obowiązku raportowania schematów podatkowych. Przepisy te zostały wprowadzone w Polsce znacznie wcześniej niż w innych krajach UE oraz w dużo szerszym zakresie, niż przewidują to konieczne do zaimplementowania regulacje dyrektywy unijnej. W ocenie KIDP polskie regulacje są nieprecyzyjne i niejednoznaczne przez co budzą problemy w wykładni i stosowaniu nowego prawa, nawet w tak zasadniczych kwestiach jak określenie, które uzgodnienia są schematem i wymagają zaraportowania. Jednocześnie brak jest jeszcze orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości czy krajowej judykatury, które wyjaśniałoby wątpliwości interpretacyjne. Nieznana jest też na chwilę obecną praktyka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Nie podważamy samego obowiązku raportowania, zwłaszcza że jest wprowadzony europejską dyrektywą. Jednak dla podatników i ich doradców przewidziano obowiązki nieproporcjonalne do celów wprowadzenia tych przepisów. Na dodatek napisano je w tak zawiły sposób, że powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych. Najlepiej by było napisać je od nowa – bardziej przejrzyście i w taki sposób, by nie naruszały Konstytucji RP – tłumaczy prof. Adam Mariański.

Cały wniosek do Trybunału Konstytucyjnego można przeczytać tutaj