2020-06-03

Doradcy podatkowi wstępują do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym, zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika MŚP ze środowiskiem biznesowym.

Rada w aktualnym kształcie to ponad 200 podmiotów: organizacji pracodawców oraz przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowe, społecznych i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. W ramach rady funkcjonuje 30 zespołów roboczych: branżowych i tematycznych. Głównym zadaniem przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prace w zespole roboczym ds. podatków i danin quasi-podatkowych oraz opiniowanie spraw podatkowych, które pojawią się w pracach zespołów branżowych.

Główne cele Rady Przedsiębiorców to:
• wspieranie Rzecznika MŚP w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
• monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
• diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
• opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.